salam-kab-is-khoobi-se-taj-kusr-o-khawar-jamkta-hai